categories

Produse noi

Produse noi
Toate produsele noi

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Context

Parlamentul European și Consiliul au adoptat, în data de 27 aprilie 2016, Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Regulamentul (UE) 2016/679 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii L119 din 4 mai 2016, iar prevederile lui vor fi direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene începând cu data de 25 mai 2018.

S.C.Elsaco Solutions S.R.L., în calitate de operator de date cu caracter personal, înțelege să respecte întocmai și să se alinieze la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, sens în care formulează și comunică prezenta notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Prezenta notificare vi se adresează dvs., în calitate de persoană vizată, având ca obiect prelucrarea datelor cu caracter personal care vă aparțin.

2. Datele de identificare și principiile prelucrării datelor cu caracter personal

S.C. Elsaco Solutions S.R.L. este o societate organizată și care funcționează conform legilor din România. Sediul societății este este în Catamaresti-Deal, str. Mihai Eminescu nr. 85, jud. Botoșani, CUI RO 14364265, nr. la Oficiul Registrului Comertului: J07/319/2001, reprezentantul legal fiind fiind Doru Popa – Administrator;

Persoana desemnată în cadrul societății pentru a activitatea de prelucrare a datelor poate fi contactată la adresa de email: dataprotection-office@elsaco.com sau tel: 0231 507 060, int. 2265, 2264 sau la adresa: Catamaresti-Deal, str. Mihai Eminescu nr. 85, jud. Botoșani

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către S.C. Elsaco Solutions S.R.L. în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată, fiind exacte, adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri determinate, explicite și legitime.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata derulării relațiilor comerciale dintre Dvs. și societatea noastră precum și după încheierea acestora, în măsura în care prelucrarea în continuare a datelor este necesară pentru respectarea prevederilor legale în vigoare.

3. Date cu caracter personal care vor fi prelucrate

Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de S.C. Elsaco Solutions S.R.L. sunt următoarele:

Adresa de e-mail, nume si prenume, numar de telefon, data nasterii, adresa destinatar, adresa livrare, contul bancar.

Furnizarea de către Dvs. a acestor date cu caracter personal reprezintă din partea persoanelor vizate o obligație legală dar și contractuală. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către S.C. Elsaco Solutions S.R.L. este o condiție obligatorie pentru continuarea derulării relațiilor comerciale dintre Dvs. și societatea noastră.

4. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către S.C. Elsaco Solutions S.R.L. pentru:

 • întocmirea facturilor precum și a documentelor necesare pentru plata produselor comercializate;

 • întocmirea și înregistrarea contractelor comerciale precum și a altor documente aferente;

 • întocmirea avizelor, formularelor de încărcate-descărcare, documentelor de achiziție.

 • întocmirea scrisorilor de trăsură, CMR, a altor documente de transport;

 • întocmirea comenzilor de achiziție;

 • întocmirea și înregistrarea documentelor contabile, a registrelor și a raportărilor contabile.

În vederea realizării scopurilor sus-menționate, datele cu caracter personal ale persoanelor vizate pot fi comunicate, cu respectarea strictă a Regulamentului 2016/679 precum și a legislației relevante în domeniu, autorităților publice și instituțiilor care au atribuții în domeniul fiscal precum și societăților comerciale și persoanelor cu care societatea noastră colaborează. În acest caz S.C. Elsaco Solutions S.R.L. va lua, în limitele legii, măsuri pentru asigurarea confidențialității și securității datelor cu caracter personal.

Societățile, instituțiile şi persoanele care vor avea astfel acces la datele dvs. cu caracter personal sunt: angajaţii şi colaboratorii Operatorului, SC Elsaco Solutions SRL, societăţi terţe: Urgent Cargus SRL, UNICREDIT BANK, Banca Transilvania;

5. Temeiul juridic al prelucrării

Temeiul juridic al prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal este reprezentat de articolul 6 aliniatul 1 literele b), c) și f) din Regulamentul (UE) 2016/679, după cum urmează:

 • Articolul 6 aliniatul 1 litera b) este aplicabil întrucât prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară executării relațiilor comerciale și contractuale;

 • Articolul 6 aliniatul 1 litera c) este aplicabil având în vedere că prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru respectarea de către societatea noastră a obligațiilor legale care îi revin;

 • Articolul 6 aliniatul 1 litera f) este aplicabil întrucât prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară realizării intereselor legitime urmărite de societatea noastră, respectiv pentru asigurarea funcționării societății în vederea realizării unui profit cu respectarea strictă a prevederilor legale precum și a drepturilor celorlalte persoane.

6. Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 • Dreptul de acces. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective. Poate fi obținută o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării;

 • Dreptul la rectificare. Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc;

 • Dreptul la ștergerea datelor. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, în condițiile articolul 17 din Regulament;

 • Dreptul la restricționarea prelucrării. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării, în condițiile prevăzute de articolul 18 din Regulament;

 • Dreptul la portabilitatea datelor.  Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului;

 • Dreptul la opoziție. În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

 • Dreptul de a depune o plângere în fata Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

S.C Elsaco Solutions S.R.L. nu folosește un proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.

Vă punem la dispoziție la cerere în formă integrală Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal .

7. Protecția datelor cu caracter personal
S.C. Elsaco Solutions S.R.L. în calitate de operator de date cu caracter personal, va lua măsuri organizatorice, administrative și tehnice pentru respectarea Regulamentului 2016/679 precum și pentru protejarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate.